بوتان

 

بوتان (120/000 متر یک تن در سال)
این محصول بعنوان سوخت مصرف داشته و در تولید الفین ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.


 

 

 

مشخصات محصولات در قالب فايل PDF

MSDS