* واحد كمپرسور هاي گاز خوراك
* واحد ريفرمينگ
* واحد مخازن
* واحد سنتز متانول خام
* واحد تقطير
* واحد تراكم گاز سنتز