عبارتند از :
*واحد كمپرسورها
*واحد شيرين سازي گاز
*واحد نم زدايي گاز
*واحد جذب و تفكيك
*واحد مركاپتان زدايي
*واحد بازيافت گوگرد دانه بندي و انباشت
*واحد تصفيه بنزين بازيافتي مخازن
*واحد مخازن
همچنين اين كارخانه داراي واحد سرويس هاي جانبي توليد آب ، برق و بخار و هواي فشرده نيز مي باشد .