در حال حاضر اين شركت تحت عنوان سهامي عام داراي سرمايه شش هزار ميليارد ريال مي باشد و سهامداران عمده عبارتند از:

 

شركت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام) با 39.01 درصد سهام

* شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(سهامي عام) با 18.58 درصد سهام

* شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام) با 12.91 درصد سهام

* موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي كاركنان بانكها با 10.11 درصد سهام

*شركت پتروشيمي فن آوران (سهامي عام)با 4.32 درصد سهام

* شركت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي خاص) با 3.61 درصد سهام

* ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با 11.46 درصد سهام