با توجه به بار آلي و ميكروبي پساب بهداشتي وآثار زيان بار آنها بر محيط زيست بخصوص موجودات و اكوسيستم دريايي ، تصفيه اين پساب ها در صدر برنامه هاي زيست محيطي شركت قرار گرفته است.اين تصفيه خانه ها در دو نقطه احداث گرديده است:
1) تصفيه خانه محوطه كمپ و رستوران مجتمع

اين تصفيه خانه ها با اعتباري حدود 3/000/000/000 ريال احداث گرديده اند .

تصاوير زير ،وضعيت اين دو تصفيه خانه پساب بهداشتي را نشان مي دهد:  

 

 

2) تصفيه خانه پساب هاي روغني:( OILY UNIT  )


با توجه به اينكه بخشي از پساب هاي كارخانه LPG را مواد همراه روغني تشكيل مي دهند،لذا جداسازي مواد روغني از پساب مورد توجه شركت قرار گرفته و با احداث واحدجمع آوري مواد روغني از پساب ها و خارج نمودن روغن توسط ماشين هاي مخصوص از مجتمع، از هر گونه آلودگي پساب منطقه LPG به مواد روغني جلوگيري بعمل مي آيد.