بر اساس گزارش دريافتي از آزمايشگاه معتمد محيط زيست،كليه نتايج مرتبط با عوامل منتشره در محيط زيست ناشي از فعاليت هاي اين شركت ، در Range هاي قابل قبول بوده و خوشبختانه اين شركت عامل هيچگونه آلودگي زيست محيطي در زمينه هاي : گازهاي آلاينده منابع ثابت ، ذرات معلق منابع ثابت ، صوت زيست محيطي ، ذرات معلق محيطي ، گازهاي آلاينده محيطي و پساب هاي صنعتي خود نبوده است .
با توجه به اينكه نسخه كامل نتايج اندازه گيري هاي آزمايشگاه معتمد در بازه هاي زماني خود مستقيما به اداره كل حفاظت محيط زيست استان ارسال مي گردد، لذا فقط يك برگ از كل نتايج انتشار دهنده هاي محيطي بعنوان نمونه در صفحه بعد به نمايش گذاشته شده است.


نمونه اي از نتايج آزمايشات زيست محيطي آزمايشگاه معتمد