فعاليتهاي انجام شده در سالهاي مختلف و برنامه هاي آتي جهت رشد شاخص اصلي ايمني

 
 
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش خطرات آتش سوزي :
 • پروژه نصب گازسنجهاي قابل اشتعال و سمي براي سايتهاي متانول و LPG
 • بازبيني HAZOP  در واحدهاي مجتمع
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش حوادث و سوانح و مصدوميتهاي فردي :
 • تهيه كلاه ايمني مخصوص كار در ارتفاع  جهت استفاده داربست بندها
 • تهيه تجهيزات حفاظت فردي عملياتي مخصوص آتش نشانان 
 • تهيه دستكشهاي محافظ براي ارتعاش
 • تهيه دستكشهاي محافظ مكانيكي جديد براي تمامي پرسنل
 • تهيه دستكشهاي  محافظ در برابر جريان برق فشار قوي
 • سفارش جهت خريد ماسكهاي فرار جهت توزيع بين كاركنان
اقدامات صورت گرفته به منظور رعايت بيشتر مقررات ايمني و دقت در انجام كار :
 • نصب تابلو هاي هشدار دهنده در مجتمع
 • تهيه و نصب اتيكتهاي لاينهاي انشعابي (آب، بخار، هوا، ازت)
 • بروز رساني و نصب MSDS  مواد شيميايي موجود در مجتمع
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش احتمال گاز زدگي كاركنان :
 • نصب گازسنجهاي محيطي H2S در چند ايستگاه سايت LPG 
 • تجهيز كار كنان  در سايت LPG  به گازسنجهاي انفرادي H2S 
 • سفارش جهت خريد ماسكهاي فرار جهت توزيع بين كاركنان
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش ريسك تصادفات در جاده هاي مجتمع :
 • تهيه خودروي كنترل ترافيك جهت اسكورت كردن بارهاي ترافيكي و كنترل ترافيك
 • نصب گارد ريلها  و چراغ هاي هشدار دهنده در قسمتهاي حساس و حادثه ساز جاده هاي مجتمع
 • نصب گل ميخ در پيچ هاي حساس براي حفظ حريم لاينها
 • درخواست تابلوها و علائم جاده اي
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش خطرات در شرايط اضطراري (انفجار و آتش سوزي، نشت گاز و مواد شيميايي، زلزله و ديگر بلاياي طبيعي، حمله هاي نظامي) :
 • نصب لمينت (Window  film)  برچسب هاي محافظ شيشه اي ساختمانهاي مجتمع
 • در خواست خريد تابلو شب نماي خروج اضطراري براي كنترل روم و ...
 • تعيين محل تجمع ايمن در شرايط اضطراري و نصب تابلو هاي مشخص كننده
 • بروز رساني و نصب MSDS  مواد شيميايي موجود در مجتمع
 • تعويض لاينهاي قديمي آب آتش نشاني
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش و حذف خطرات و ريسكهاي مجتمع :
 • بازبيني HAZOP  در واحدهاي مجتمع
 • شناسايي و ارزيابي خطرات به روش JSA  
اقدامات صورت گرفته به منظور دقت بيشتر در انجام فعاليتها در داخل سايت و جلوگيري از خطاهاي انساني :
 • تهيه و نصب اتيكتهاي لاينهاي انشعابي ( آب ، بخار ، هوا ، ازت )
 • ايجاد تغييرات و بهبود سيستم صدور پروانه كار سرد و گرم