ليست فعاليتهاي شاخص انجام شده در جهت حفظ و ارتقا سلامت كاركنان در مجتمع پتروشيمي خارگ

 
 
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش حوادث شغلي بيماري هاي ناشي از كار :
 • تهيه گوشيهاي محافظ سيليكوني براي كاركنان عملياتي
 • درخواست مشاور جهت اصلاح سيستم تهويه كارگاه هاي مركزي ،آبسازي ، انبارها و ..
 • انجام Job Visit براي كاركنان داراي محدوديت شغلي 
 • شناسايي و ارزيابي خطرات به روش JHA-JSA  (آناليز مخاطرات ايمني و بهداشتي شغلي) توسط شركت ثالث 
 • اندازه گيري و پايش عوامل زيان آور محيط كار از جمله صوت، روشنائي نامناسب، عوامل شيميائي
 • ارزشيابي  فاكتورهاي شاخص سلامتي ( آلاينده هاي شيميائي و فيزيكي ) توسط شركت هاي معتمد بصورت فصلي
 • تهيه و توزيع دستكش هاي محافظتي ارتعاش ويژه استفاده از تجهيرات توليد كننده ارتعاش از جمله جك همر و .. 
 • برگزاري جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار
اقدامات صورت گرفته به منظور كاهش بيماري هاي غير شغلي :
 • آموزش، تهيه و توزيع بروشورهاي سلامتي و  برگزاري مراسم به مناسبتهاي مختلف ( روز بهداشت ، سلامتي و ..)
 • بازرسي هاي مستمر از رستوران و سردخانه و مواد غذائي 
 • استفاده از مشاور تغذيه جهت برنامه ريزي و تهيه يك برنامه غذائي متناسب با شرايط و كاركنان
اقدامات صورت گرفته به منظور ارتقاء بهداشت محيط كار :
 • انجام بازرسي هاي دوره اي بهداشتي توسط HSE مجتمع، بهداشت و درمان نفت و شبكه بهداشت تامين اجتماعي
 • آزمايش و تست آب شرب توسط بهداشت و درمان صنعت نفت