بهداشت محيط

 

اهداف، برنامه و عملكرد بخش بهداشت محيط:

 

  • پايش کيفيت آب شرب توسط آزمايشگاههاي بهداشت و درمان صنعت نفت خارگ و آزمايشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت
  • بازرسي و نظارت بر دفع  بهداشتي زباله و فاضلاب  ، كنترل حشرات و جوندگان و پيشگيري از انتقال بيماريهاي واگير دار و ... 
  • انجام عمليات سم پاشي و مبارزه با آفات و جوندگان موذي بصورت دوره اي