خوراک مجتمع پتروشیمی خارك روزانه 4 میلیون متر مکعب گازهای ترش همراه استحصال شده از استخراج نفت مناطق دریائی و خشکی شامل هیدروکربن های سنگین و ترکیبات گوگردی می باشد.