نيروي انساني شركت پتروشيمي خارك بر اساس نمودار سازماني موجود برابر 1132 نفر ميباشد كه نزديك به يك نهم اين تعداد در ستاد مركزي واقع در تهران در جهت پشتيباني نيروهاي شاغل در مجتمع انجام وظيفه مي نمايند.


بخشي از كارهاي مستمر اين شركت تحت نظارت مستقيم پرسنل رسمي توسط نيروهاي پيمانكار انجام مي شود

 

جمع نيروي انساني 1132 نفر مي باشند كه شامل :

  1. 329 نفر كاركنان رسمي كه عضو صندوق بازنشستگي شركت ملي نفت ايران مي باشند.
  2. 284 نفر كاركنان قراردادي كه عضو صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي مي باشند.
  3. 519 نفر كاركنان پيمانكاري كه از طريق پيمانكار نيروي انساني در اينشركت اشتغال بكار دارند.