استاندارد های زیست محیطی روشهای عمومی رابرای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط وارد نماید به طوری که اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ می شود، معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO 14001   می باشد که به وسیله کمیته 207 سازمان جهانی استاندارد ایزو تدوین شده است.