در حال حاضر اين شركت تحت عنوان سهامي عام داراي سرمايه شش هزار ميليارد ريال مي باشد و سهامداران عمده عبارتند از:

 
 

شركت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)

* شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(سهامي عام)

* موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي كاركنان بانكها

* صندوق بازنشستگي كشوري

* شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)

* صندوقهاي بازنشستگي , پس انداز  و رفاه كاركنان صنعت نفت

* ساير اشخاص حقيقي و حقوقي .