الف ) واحد تولید گاز مایع (L.P.G) شامل:  

 • واحدهای کمپرسورها
 • واحد شیرین سازی
 • واحد نم زدائی    
 • واحد جذب و تفکیک
 • واحد مرکاپتان زدائی                                 
 • واحد بازیافت گوگرد، دانه بندی و انباشت
 • واحد تصفیه بنزین بازیافتی مخازن    
 • مخازن

ب) واحد تولید متانول شامل:

 • واحد کمپرسورهای گاز خوراک
 • واحد ریفرمینگ
 • واحد تراکم گاز سنتز
 • واحد سنتز متانول خام
 • واحد تقطیر                                   
 • مخازن                             


 ج) سرویس های جانبی شامل:             

 • واحد تولید آب
 • واحد تولید بخار
 • واحد تولید برق
 • سیستم هوای فشرده و هوای ابزار دقیق
 • واحد ازت