هدف از اجراي پروژه:

افزايش مقاومت سازه هاي فلزي ودامنه ظروف فرآيندي  به مدت 4 ساعت در زمان بروز حريق به منظور افزايش قابل ملاحظه ايمني سايت و حفظ جان كاركنان و تجهيزات كارخانه .

 

مشخصات كلي پروژه: 

زير سازي و اعمال پوشش ضد حريق بر روي 21000 متر مربع سطوح سازه ها و دامنه برج ها و ظروف فرآيندي واحد LPG.

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

 فاز يك به مساحت 12500 متر مربع: خاتمه يافته است .

 

تاريخ خاتمه فاز 2 :

ارديبهشت 1397