هدف از اجراي پروژه :

احداث خط لوله جديد با توجه به فرسودگي خط لوله فعلي آب آتش نشاني كارخانه LPG و نياز به حجم آب بيشتر  نظر به اجراي پروژه هاي جديد.

 

مشخصات كلي پروژه :

پروژه شامل جمع آوري خط لوله آتش نشاني 14 اينچ موجود و  احداث خط لوله آب آتش نشاني 18 اينچ  جايگزين به طول 1400 متر ميباشد .

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

آبان 1397.