هدف از اجراي پروژه:

لزوم تثبيت زمين در برخي از مناطق سايت با توجه به گذشت زمان و تغييرات طبيعي  ايجاد شده در بستر خاك - ضرورت احداث/تكميل ديوارهاي فرآيندي بر اساس استانداردهاي موجود.

 

مشخصات كلي پروژه :

طراحي و بهسازي و تثبيت محوطه و فونداسيون مخازن روزانه نفتا و بستر فونداسيون ديوار اطراف محوطه مخازن مذكور به روش جت گروتينگ ، پايداري شيب هاي اطراف به روش Nailing و زهكشي محوطه مخازن.

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

اسفند1396