هدف از اجراي پروژه:

افزايش كيفيت محصولات و همچنين رفع محدوديت ها و مشكلات عملياتي واحد LPG.
ضرورت حفظ و افزایش کیفیت محصولات گاز مایع و نفتا بدليل بروز تغييرات اساسي در آناليز و تركيبات گاز خوراك ورودي جهت تضمين تداوم حضور در بازارهاي جهاني، برقراري تناسب ظرفيت و شرايط طراحي برج هاي موجود جهت جداسازي كامل محصولات با توجه به شرايط گاز خوراك، ضرورت نوسازي و بازسازي تجهيزات با توجه به 48 سال قدمت كارخانه .

 

مشخصات كلي فاز اول:

تامين و احداث برج دي پروپانايزر، رفلاكس درام، ريبويلر، كولرهاي هوائي برج دي پروپانايزر و دي بوتانايزر، پمپ رفلاكس، تجهيزات برق و ابزاردقيق واقلام لوله كشي مربوطه.


پيش بيني خاتمه پروژه :

اسفند1397.