هدف از اجراي پروژه :

با توجه به ضرورت حفظ تجهيزات و تاسيسات كارخانه LPG و متاتول-1 نظر به قدمت آنها انجام پروژه حفاظت كاتديك در دستور كار شركت قرار گرفت .

 

مشخصات کلی پروژه:

پروژه شامل  طراحی، تامين اقلام، نصب و راه اندازي سیستم حفاظت کاتدی مخازن واحد تولید گاز مایع، مخازن و لوله هاي زيرزميني واحد متانول مجتمع پتروشیمی خارگ ميباشد.

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

اسفند 1397.