دلایل اجرا:
1-ناایمن بودن انتقال گاز ترش از طریق خط لوله قدیمی  با قدمت بالای 30 سال بعلت پوسیدگی شدید خط /2-عدم اطمینان از استمرار تامین خوراک کارخانه با توجه به تعمیرات مکرر خط .

تاريخ خاتمه:اسفند 1383

دستاوردها:

حفظ امنیت جانی ساکنین جزیره و کارکنان مجتمع ، افزایش ایمنی عملیات ،  استمرار تولید .