دلایل اجرا:

1-عدم ایمنی عملیات بعلت وجود تنها یک مخزن ذخیره و بارگیری . 2-نبود فرصت بـازرسی و تعمیرات  تنها مخــزن موجود .3-کاهش ارزش فروش محصول با توجه به  سایز محموله.

تاريخ خاتمه:آذر 86

دستاوردها :

افزايش انعطاف پذيري و ايمني عمليات ، انجام تعمیرات اساسی مخـزن قدیمی ،افزايش درآمد ارزي بالغ بر 1 ميليون دلار در سال بعلت كـاهش هزينه هاي حمل و افزايش رضايت مشتري