دلایل اجرا:
1-عدم ایمنی عملیات بعلت وجود تنها یک مخزن ذخیره و بارگیری برای  هر فرآورده از گاز مایع  . 2- نبود فرصت بازرسی و اصلاح پی مخزن  صادراتی پروپان بعلت نشست پی و ضرورت تزریق های مکرر پی تحت نظارت دانشگاه شیراز  3- نبود فرصت بـازرسی و تعمیرات  مخــازن  .4-فرسودگی کمپرسورهای فعلی تبرید و پایین بودن ضریب ایمنی بعلت گس انجین بودن آنها بطوریکه در حادثه اخیر نیز منبع  شروع آتش بوده اند . 5-کاهش ارزش فروش محصول با توجه به  سایز محموله.

تاريخ خاتمه :آبان 92
دستاوردها:
افزایش ایمنی و انعطاف پذيري عملیات ، فراهم ساختن امکان جایگزینی مخازن موجود با طراحی جدید ، جایگزینی کمپرسورهای موجود با نوع برقی با ضریب ایمنی بسیار بالاتر ،حذف ضایعات محصول ،  افزایش درآمد  بعلت کاهش هزینه های حمل .