هدف : افزايش ظرفيت بارگيري با توجه به طرح هاي توسعه مجتمع و احداث واحد متانول دوم و فراهم نمودن امكان انجام تعميرات اسكله موجود.

ميزان اعتبار مورد نياز : 250 ميليارد ريال

تاريخ پايان فاز مهندسي: سال 1383

تاريخ شروع عمليات اجرايي : نيمه دوم سال 1384

تاريخ پايان عمليات اجرايي : نيمه دوم سال 1387

مشخصات عمومي :

ظرفيت پهلو دهي –DWT4500 

تعداد سكو بارگيري – 1

تعداد سكو پهلو دهي – 2

تعداد بازوهاي بارگيري - 5
دستاوردها : ايجاد توان بارگيري و صادرات متناسب با افزايش حجم محصولات توليدي و پيشگيري از توقف طولاني مدت توليد در صورت بروز هرگونه آسيب در اسكله موجود و ارتقاء ایمنی عملیات ، کاهش درصد اشغال اسکله وبارگیری بموقع کشتی های صادراتی ، افزایش ظرفیت بارگیری بدلیل امکان پهلوگیری همزمان دو کشتی- فراهم نمودن امکان انجام تعمیرات اسکله موجودت رفاهی پرسنل .