هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

ايجاد امكان دريافت گازهاي غني كم فشار، كاهش هزينه هاي تعميراتي، تامين مستمر گاز خوراك مجتمع و همچنين امكان اجراي طرح توسعه و بازسازي واحدهاي توليد LPG و گوگرد، افزايش توليد مايعات گازي بميزان بيش از 10 % و در نيتجه افزايش درآمد ارزي شركت.


تاريخ بهره برداري :

آبان 1381.