هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

احداث خط لوله 14 اينچ به طول 6/1 كيلومتر جهت افزایش ایمنی عملیات صادرات، کاهش زمان اشغال اسکله ، کاهش خسارت ناشی از دموراژ کشتی ها و جلوگيري از اتلاف محصول بوتان و نفتا با توجه به ضرورت تخلیه خط از محصول بارگیری شده  ناشي از ضرورت استفاده از خط بارگیری گاز مایع بوتان.


تاريخ بهره برداري :

آبان 1381.