دلايل اجرا :

1-ناایمن بودن عملیات بارگیری بعلت ضرورت استفاده از خط بارگیری گاز مایع بوتان /2-اتلاف محصول بوتان و نفتا با توجه به ضرورت تخلیه خط از محصول بارگیری شده قبلی .

تاريخ خاتمه : آبان 1381

دستاوردها :

افزایش ایمنی عملیات ، کاهش زمان اشغال اسکله ، کاهش خسارت ناشی از دموراژ کشتی ها .