هدف :

دانه بندي محصول گوگرد كلوخه بمنظور حفاظت از محيط زيست و تداوم صادرات گوگرد. فروش با قيمت بالاتر، بارگيري آسانتر سرعت بيشتر.

 

تاريخ خاتمه : فروردين 1380


دستاوردها :

پيشگيري از توقف خط توليد گوگرد بدليل عدم رعايت الزامات زيست محيطي  ، تامين كيفيت مورد نظر بازارهاي جهاني، پيشگيري از 20 ميليارد ريال در سال ضرر عدم النفع ناشي از ضايعات محصول.