هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

دانه بندي محصول گوگرد كلوخه بمنظور تداوم توليد و صادرات محصول گوگرد گوگرد،  عرضه گوگرد باا قيمت بالاتر، حفاظت از محيط زيست ، افزايش سرعت و سهولت  بارگيري فرآورده.

 

تاريخ بهره برداري :

فروردين 1380