هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

جايگزيني خط لوله فرسوده قديمي خوراك بمنظور جلوگيري از نشت احتمالي گاز در سطح جزيره، استمرار و افزايش ميزان دريافت گاز خوراك و توليد با  احداث خط لوله 18 اينچ به طول 6 كيلومتر .


تاريخ  خاتمه:

اسفند 1382.