هدف : جايگزيني خطوط فرسوده قديمي بمنظور جلوگيري از نشت احتمالي گاز در سطح جزيره، استمرار و افزايش ميزان دريافت گاز خوراك.

ميزان سرمايه گذاري ارزي : 900 هزار دلار

ميزان سرمايه گذاري ريالي : 9  ميليارد ريال

تاريخ  تكميل عمليات مكانيكي: اسفند ماه 1382

تاريخ شروع بهره برداري : اسفند 1383

مشخصات عمومي :

طول خط- 6 كيلومتر

قطر – 18 اينچ

دستاوردها : افزايش ايمني عمليات انتقال گاز و تضمين تداوم تامين گاز خوراك مجتمع.