احداث واحدهاي تصفيه پسابهاي صنعتي و بهداشتي


هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

عدم وجود سیستمهای تصفیه پسابهای صنعتی و بهداشتی که موجب دفع پسابها در دریا و محیط میشد ، رعايت الزامات قانوني زيست محيطي و ارتقاء سطح بهداشت کارکنان .

 


تاريخ بهره برداري :

واحد تصفيه پساب صنعتي ارديبهشت 1382- واحد تصفيه پساب بهداشتي تير 1383.