دلایل اجرا:

1- عدم وجود سیستمهای تصفیه پسابهای صنعتی و بهداشتی که موجب دفع پسابها در دریا و محیط میشد.


تاريخ خاتمه: واحد تصفيه پساب صنعتي ارديبهشت 1382- واحد تصفيه پساب بهداشتي تير 1383

دستاوردها :

رعايت الزامات قانوني زيست محيطي و ارتقاء سطح بهداشت کارکنان .