هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

ناایمن بودن  کمپرسور فرسوده موجود بعلت نشت گاز و تولید جرقه  در داخل سایت متراکم گازی ، جلوگیری از توقف های کارخانه جهت تعمیر تنها  کمپرسور موجود، ارتقاء ایمنی عملیات با از سرویس خارج شدن کمپرسور فرسوده قدیمی و انتقال ایستگاه تراکم فشار به محیط ایمن و خارج از فضای متراکم مجتمع  ، استمرار و افزایش توليد ،افزايش درآمد ارزي.


تاريخ بهره برداري :

آبان 1385