دلایل اجرا:
1-ناایمن بودن  کمپرسور فرسوده موجود بعلت نشت گاز و تولید جرقه  در داخل سایت متراکم گازی ./2-جلوگیری از توقف های کارخانه جهت تعمیر تنها  کمپرسور موجود.


تاريخ خاتمه : آبان ماه 1385


دستاوردها :

ارتقاء ایمنی عملیات با از سرویس خارج شدن کمپرسور فرسوده قدیمی و انتقال ایستگاه تراکم فشار به محیط ایمن و خارج از فضای متراکم مجتمع  ، استمرار و افزایش توليد ،افزايش درآمد ارزي بالغ بر9 ميليون دلار در سال .