هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

تصفيه حداقل 50 تن در روز محصول غير قابل فروش گسولين حاوي تركيبات گوگردي بمنظور ارتقاء كيفيت در حد قابل قبول بازار، افزايش درآمد ارزي، جلوگيري از  آلودگی محیط زیست بعلت سوزاندن گسولین دریافتی از فلات قاره و عدم النفع ناشی از تبدیل آن به محصول صادراتي.

 


تاريخ بهره برداري :

دي 1384