دلایل اجرا:
-  ضرورت تعویض  تیو ب های ریفرمر در مقطع سپری شدن عمر عملیات ایمن آنها  و خطر پارگی تیوب و آتش سوزی .

تاريخ خاتمه : مرداد 86

دستاوردها:
حفظ ایمنی عملیات و تداوم توليد .