دلایل اجرا:
1-ناایمن بودن  کمپرسورهای موجود بعلت فرسودگی و نشت گاز و تولید جرقه در فضای متراکم سایت گازی /2-جلوگیری از توقف های مکررکارخانه جهت تعمیرات کمپرسورهای موجود ./3-افزایش راندمان و کاهش هزینه های جاری.

تاريخ خاتمه:آبان 1381

دستاوردها:
ارتقاء ایمنی عملیات  با از سرویس خارج شدن کمپرسورهای فرسوده قدیمی، انتقال ایستگاه تراکم فشار به محیط ایمن و خارج از فضای متراکم مجتمع ،استمرار تولید ،  افزایش توليد مايعات گازي بميزان بيش از 10% و درنتيجه افزايش درآمد ارزي بالغ بر20 ميليون دلار در سال .