هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

بالا بردن کیفیت  محصولات پروپان ، بوتان و نفتا براساس استانداردهای جهانی و زیست محیطی، امکان ادامه حضور موفق در بازارهاي جهانی و ارتقاء سطح رضايت مشتري.

 


تاريخ بهره برداري :

اردیبهشت 1388