دلایل اجرا:
- بالا بردن کیفیت محصول براساس استانداردهای جهانی .

تاريخ خاتمه:اردیبهشت 88

دستاوردها:
بهبود کیفیت محصولات براساس استانداردهای زیست محیطی و جهانی  - امکان ادامه حضور موفق در بازارهاي جهانی و ارتقاء سطح رضايت مشتري