دلایل اجرا:
1-نبود ایستگاه ایمنی و اطفاء حریق مجهز به تجهیزات و ماشین های آتش نشانی و آمبولانس در مجاورت کارخانه تولید گاز مایع .

تاريخ خاتمه:اردیبهشت 88

دستاوردها:
ارتقاء ایمنی عملیات  و استقرار و حضور دائم  2 دستگاه ماشین آتشخوار ، یک دستگاه خودرو پیشرو ، یکدستگاه تانکر پشتیبانی و یک آمبولانس در آن بطوریکه در دو حادثه اخیر ایستگاه مذکور  نقش بسیار موثری در عملیات اطفا ی حریق ایفا نمود.