تاريخ خاتمه:مرداد 92
دلایل اجرا:
1-عدم وجود اطمینان از پشتیبانی بموقع  کارخانه بعلت ضرورت استفاده از اسکله تدارکاتی استیجاری فلات قاره در بوشهر از ابتدای بهره برداری کارخانه .2- پافشاری شدید فلات قاره طی مکاتبات متعدد مبنی بر لزوم تخلیه هر چه سریعتر دفاتر و انبار های آنشرکت .
دستاوردها:
افزایش ضریب اطمینان از پشتیبانی بموقع تجهیزات و قطعات مورد نیاز عملیات و امکانات رفاهی پرسنل .