هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

عدم وجود اطمینان از پشتیبانی به موقع کارخانه بعلت ضرورت استفاده از اسکله تدارکاتی استیجاری فلات قاره در بوشهر از ابتدای بهره برداری کارخانه، پافشاری شدید فلات قاره طی مکاتبات متعدد مبنی بر لزوم تخلیه هر چه سریعتر دفاتر و انبار های آن شرکت افزایش ضریب اطمینان از پشتیبانی به موقع تجهیزات و قطعات موردنیاز عملیات و امکانات رفاهی پرسنل.

 

تاريخ خاتمه  بخش دريايي:

مرداد 1392