دلایل اجرا:

1-عملکرد نامطمئن سیستم کنترل کمپرسور بعلت قدمت و فرسودگی که علاوه بر قطع تولید، شرایط نا ایمنی را بوجود می آورد.

تاريخ خاتمه: دي ماه  1382

دستاوردها :

ارتقاء ایمنی عملیات ، تداوم توليد .