هدف از اجراي پروژه:

عملکرد نامطمئن سیستم کنترل کمپرسور بعلت قدمت و فرسودگی که علاوه بر قطع تولید، شرایط نا ایمنی را بوجود می آورد، ارتقاء ایمنی عملیات ، تداوم توليد.

 

تاريخ بهره برداري :

دي 1382