هدف :1-اسکان نیروهای شرکت در کانکس های فرسوده غیرایمن و غیربهداشتی ./2-افزایش رضایتمندی شغلی کارکنان./3-افزایش رفاه نسبی کارکنان.

ميزان سرمايه گذاري : 33 ميليارد ريال.

تاريخ شروع بهره برداري : چهار بلوک آذر 81/ بلوك پنجم آذر 83

مشخصات عمومي :

تعداد واحدهاي مسكوني – 200

 

دستاوردها : ارتقاء رفاه و سطح رضایتمندی کارکنان با  احداث و تجهیز 5 بلوک ساختمانی دارای 150 سوئیت یک نفره مستقل کامل و مجهز به کلیه ملزومات زندگی (فرش ، تختخواب ،خوشخواب، یخچال،  تلویزیون )  با  حمام و سرویسهای بهداشتی اختصاصی و استقرار  بخش اعظم  کارکنان رسمی و قراردادی در این مجموعه.