هدف : تداوم توليد

ميزان سرمايه گذاري ارزي : 950 هزار دلار

ميزان سرمايه گذاري ريالي : 400 ميليون ريال

تاريخ شروع بهره برداري : تير ماه 1383

مشخصات عمومي :

سيستم تحريك -  BRUSHLESS

سيستم كنترل - DCS

 

دستاوردها : امكان بهره برداري از ژنراتورها بصورت موازي. امكان سينكرونيزه كردن ژنراتورها بصورت اتوماتيك و حذف فعاليت هاي تعميراتي ناشي از است شديد سيستم هاي تحريك قديمي.