هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

غیر ایمن بودن عملیات فرآیندی که منجر به نشتی دائمی از تیوب ها و توقف مکرر واحد می گرديد، حفظ ایمنی  و تداوم توليد.

 

تاريخ بهره برداري :

سال  1388