دلایل اجرا :
-غیر ایمن بودن عملیات فرآیندی بدلیل طراحی غلط فرآیندی که منجر به نشتی دائمی از تیوب ها و توقف مکرر واحد میشد .

تاريخ خاتمه :سال 88

دستاوردها :
حفظ ایمنی عملیات و تداوم توليد .