هدف از اجراي پروژه :

افزايش امكانات رفاهي جهت ارتقاء بهره وري همكاران با توجه به كمبود تسهيلات مناسب و  مكاتبات فلات قاره با پتروشيمي جهت تخليه كمپ هاي آن شركت.

 

مشخصات كلي پروژه : 

احداث دو بلوك 39 واحدي به مساحت تقريبي 3779 مترمربع .

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

مرداد 1398