هدف از اجراي پروژه:

لزوم خريد كمپرسور جديد با توجه به قدمت كمپرسورهاي فعلي بمنظور استمرار دريافت گاز خوراك و به تبع آن استمرار توليد  و همچنين كاهش هزينه هاي تعميراتي دستگاه هاي موجود .

 

مشخصات کلی پروژه:

كمپرسور گاز خوراك فشار پايين با درايور استيمي با ظرفيت 35000 نرمال مترمكعب در ساعت با توان حدود 5 مگاوات .

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

اسفند 1399.