هدف از اجراي پروژه :

كاهش هزينه هاي  تعميراتي و رفع معضلات فرآيندي با جايگزين نمودن كمپرسورهاي 301 قديمي كارخانه LPG  .

 

مشخصات كلي پروژه :

پـروژه شـامل تامين و نصب  2 دستگاه  كمپـرسور رفـت و برگـشتي  Still Overhead به ظرفيت  4700 نرمال مترمكعب بر ساعت و يـك دسـتگاه  كـمپرسور رفـت و برگـشتي  Pre Saturation  بظرفيت  7000 نرمال مترمكعب بر ساعت مي باشد.

 

پيش بيني خاتمه پروژه :

خرداد 1398.