اين پروژه با توجه به گذشت بيش از 35 سال عمر دستگاها و تاسيسات كارخانه توليد گاز مايع. گوگرد و بمنظور حفظ و تداوم توليد و همچنين جهت افزايش توليد و بهبود كيفيت فرآورده هاي گاز مايع، نفتا و هدف : تداوم توليد، ارتقا كيفيت محصولات در حد مورد انتظار بازارهاي جهاني و افزايش ظرفيت توليد با توجه به پتانسيل هاي موجود.

ميزان اعتبار : 54 ميليون دلار + 100 ميليارد ريال

تاريخ شروع فاز مهندسي و تداركات : نيمه اول سال 1385

مشخصات عمومي :

افزايش ظرفيت توليد – 25% 

افزايش ظرفيت توليد – 100%

دستاوردها : افزايش درامد ارزي بالغ بر 33 ميليون دلار در سال.