دلايل اجرا :

ارتقاء ايمني عمليات و حفظ تاسيسات مجتمع با توجه به فرسودگي كابل هاي واحد LPG و محيط خورنده مسيرهاي فعلي عبور كابل ها .

دستاوردها :

بالا رفتن ضريب ايمني عمليات بهره برداري-جلوگيري از Shut Down هاي ناخواسته ناشي از فرسودگي كابل هاي برق موجود.