درحال حاضر 100% از مهندسي پايه و 08/59% از مهندسي تفصيلي شامل موارد ذيل انجام شده است :