با توجه به تخصيص روزانه 5/3 ميليون متر مكعب گاز متان، احداث واحد جديد متانول با ظرفيتي بالغ بريك ميليون و چهارصد هزار تن در سال با اعتبار 432 ميليون دلار و 1000 ميليارد ريال در دستور كار شركت قرار گرفته است.

 در اين راستا اسناد مناقصه انتخاب پيمانكار مهندسي، تداركات، اجرا و راه اندازي طرح با استفاده از تجربيات مفيد متخصصين توانمد شركت و با در نظر گرفتن طرح هاي قبلي و آخرين استانداردهاي بين المللي و شناسايي شركت هاي معتبر جهاني سازنده تهيه و مناقصه در كمترين زمان ممكن طي 6 ماه برگزار و قرارداد مربو طه در اول تيرماه 84 منعقد گرديد.

جهت تسريع در شروع فعاليت هاي اجرايي، بموازات انجام مناقصه، آماده سازي زمين محل احداث واحد آغاز شد كه تاكنون از پيشرفتي معادل 99% برخوردار بوده است.

 با توجه به برخورداري شركت از كاملترين متخصصين در امر راه اندازي و بهره برداري واحدهاي متانول و نظر به انجام طراحي براساس استانداردهاي بين المللي روز و بكارگيري خدمات معتبرترين سازندگان و فروشندگان جهاني، پيش بيني مي شود واحد جديد در اولين راه اندازي، با ظرفيت كامل به بهره برداري برسد.