هدف : احداث واحد دوم متانول بمنظور افزايش توليد، صادرات، كسب درآمد ارزي بيشتر و در نتيجه افزايش سود سهام شركت.

پيمانكار : مشاركت NCE/IIND

دانش فني (ليسانس) : شركت JOHNSON MATTY

مهندسي پايه : شركت DAVEY PROCESS TECHNOLOGY

مهندسي تفضيلي : شركت NCE

تامين متريال و تجهيزات : NCE/IIND

ساختمان و نصب : IIND

مهندسي پايه و تفصيلي واحد سرويس هاي جانب : پتروشيمي خارگ ساختمان و نصب واحد سرويس هاي جانبي، پتروشيمي خارگ

ميزان اعتبار : 432 ميليون دلار و 1000 ميليارد ريال

تاريخ انعقاد قرارداد : اول تير ماه 1384

تاريخ مؤثر شدن قرارداد : اول آذر ماه 1384

پيش بيني تاريخ بهره برداري : نيمه دوم 1387

مشخصات عمومي :

ظرفيت واحد : 1462000 متر يك تن در سال

خوراك واحد متانول : گاز طبيعي 1155 ميليون مار مكعب در سال

دي اكسيد كربن بميزان 237600 متر يك تن در سال.

خوراك واحد سرويس هاي جانبي : گاز طبيعي بميزان 63 ميليون متر مكعب در سال.