با اجراي اين طرح، پتروشيمي خارك با توليد بيش از 2 ميليون تن متانول در سال جايگاه دومين توليد كننده متانول در كشور قرار خواهد گرفت كه موجب افزايش اعتبار شركت و متضمن حضور فعال در بازارهاي جهاني خواهد بود. با توجه به موقعيت بسيار حساس جزيره خارگ بعنوان يكي از پايانه هاي مطرح جهاني و وجود اسكله اختصاصي بارگيري اين شركت با ظرفيت پهلوگيري كشتي هاي بزرگ، معافيت شركت از پرداخت ماليات بعلت صادراتي بودن فرآورده متانول هزينه هاي فروش و حمل كاسته خواهد شد و درآمد خالص شركت نسبت به واحدهاي مشابه موجود در كشور افزايش چشمگيري خواهد يافت و سود بيشتري عايد سهامداران خواهد گرديد.

 

 

با بهره برداري از واحد مذكور افزايش درآمد ارزي شركت ساليانه بالغ بر 200 ميليون دلار خواهد بود.