انعقاد قرارداد EPCC با مشاركت IIND/NCE

اخذ مجوزهاي لازم از سازمان محيط زيست و وزارت صنايع

آماده سازي زمين محل احداث طرح مشتمل بر 500000 متر مكعب عمليات خاكي و انجام مرحله مهندسي آماده سازي زمين مخازن صادراتي با حجم عمليات خاكي معادل.

انجام مرحله مهندسي استحصال زمين محل احداث مخازن صادراتي متانول 2 با مساحت 20 هكتار و با حجم عمليات خاكي معادل 7000000 متر مكعب و پيشبرد عمليات اجرايي بميزان 57 درصد.

تهيه مدارك ويرايش اول مهندسي و خريد تجهيزات طرح توسعه سرويس هاي جانبي.

امضاي Early Work Agreement جهت انجام مرحله مهندسي پايه و بخشي از مهندسي تفضيلي و پيشبرد 100% از مهندسي پايه و 6/22% مهندسي تفضيلي و 22/11 درصد از تداركات.

برگزاري مناقصه استحصال زمين و انتخاب برنده.

 

با امعان نظر به فعاليت هاي انجام شده. پروژه از پيشرفتي معادل 29/15  درصد برخوردار مي باشد.