هدف از اجراي پروژه / مشخصات كلي پروژه :

این پروژه بمنظور نوسازي مسيرهاي  انتقال برق از نیروگاه گازی  US2 به پست برق جدید LPG و انـتقال برق از پست برق LPG به پروژه مخـزن دو مـنظوره پروپان/بوتان  و مصرف كننده ها در كارخانه LPGتعریف شده که شامل احداث 676 مترطول کانال برق و 23 منهول در واحد LPG میباشد.

 

تاريخ خاتمه:

تير 1393